Zeszyty naukowe
Autor: Lidia Ewa Peretiatkowicz 233
Strony: 233–240
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-21
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów systemu podatkowego generujących ryzyko podatkowe oraz metod zarządzania ryzykiem podatkowym. W szczególności dokonano charakterystyki interpretacji podatkowej jako bazowego instrumentu zarządzania ryzykiem.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu oraz analizę przepisów prawa krajowego dotyczących interpretacji podatkowej.
Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania interpretacji podatkowej, w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym.
Oryginalność/Wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik zarządzania ryzykiem podatkowym w oparciu o interpretację podatkową.
Słowa kluczowe: ryzyko podatkowe, interpretacja podatkowa, optymalizacja podatkowa

TAX RISK MANAGEMENT THROUGH INTERPRETATION OF TAX

Abstract
Purpose – The main purpose of this article is to present selected areas of the tax system, which could generate tax risks and methods of tax management. In particular, it has been characterized primary instrument of tax risk management – interpretation of tax.
Design/Methodology/approach – The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, analysis of legislation relating to tax interpretation.
Findings – The result of this study is to draw attention to the possibility of using interpretation of tax in tax management process.
Originality/value –This paper have cognitive value about techniques for apply tax risk management based on interpretation of tax.
Keywords: tax risk, interpretation of tax, tax optimization