Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Remlein, Kateryna Romanchuk 241
Strony: 241–252
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest prezentacja i analiza systemu opodatkowania przedsiębiorstw sektora SME działających na terenie Polski i Ukrainy. Podjęto również próbę porównania rozwiązań w zakresie prawa podatkowego obowiązującego w Polsce i na Ukrainie.
Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.
Wynik – Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Ukrainy ciągle rośnie, jednak istotnym ograniczeniem rozwoju przedsiębiorstw sektora SME są obciążenia podatkowe i to zarówno ich wysokość, jak i wielość i zawiłość rozwiązań.
Oryginalność/Wartość – Dokonano prezentacji, oceny i porównania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw sektora SME działających w Polsce i na Ukrainie.
Słowa kluczowe: sektor SME, opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT

TAXATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND AND UKRAINE

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to present and analyze corporate tax system in the SME sector operating in the Polish and Ukraine. The authors also compare the solutions for tax law in Poland and Ukraine.
Design/Methodology/approach – The authors used method of analysis of literature and legislation, comparisons and analogy method.
Findings – The importance of SME for the development of socio-economic Polish and Ukraine continues to grow. However, a major limitation of the development of SME are taxes, both the height and the multiplicity and complexity of the solutions.
Originality/value – The article presents the evaluation and comparison of taxes of SME operating in Poland and Ukraine.
Keywords: SME sector, taxation of small and medium enterprises, corporate income tax, personal income tax, value added tax