Zeszyty naukowe
Autor: Firas Sami Al Qatrani 5
Strony: 5-17
pdfpełen tekst

Abstract
The phenomenon of drought is one of the serious environmental problems faced by large areas of the world, especially in dry and semi-dry environments and even semi-humid lands. In Iraq droughts have serious economic consequences as the post-war economy is struggling hard to ensure supplies of food.
Iraq has suffered in recent years from droughts, especially in terms of climate and hydrology alike, due to the lack of rainfall at the sources of rivers. This was caused by climate change, as well as the control exerted by the neighbouring countries (Turkey, Syria, Iran) in the supply of water flowing into Iraq, without taking into account international conventions and treaties that govern the water right.
The amount of rainfall in the country was lower in 2007 than its average level in the period of 1978–2007 by 29.6% in the dry climate, and 40.1% in the semi-dry climate. With respect to drought in terms of hydrology, the annual supply of water in the Tigris and Euphrates in the 2008–2009 season was 75.8% lower than in 2004. Similarly, the supply of water in the Shatt al-Arab in the summer of 2008 was on average 79.2% lower. This had environmental and economic impacts in the form of the increased salinity of river water and reduced irrigation output, lower agricultural production and decreased density of natural vegetation, and the exacerbation of desertification and declining per capita consumption of water by the Iraqi population, which required certain procedures to alleviate these problems in the short and long term.
Keywords: drought, environment, impact of drought, economic

WPŁYW SUSZY NA ŚRODOWISKO I GOSPODARKĘ IRAKU

Streszczenie
Zjawisko suszy stanowi jeden z poważnych problemów środowiskowych, z jakim spotyka się wiele obszarów na świecie, zwłaszcza w klimacie suchym i półsuchym, jak i w klimacie półwilgotnym. W Iraku susze przynoszą także poważne konsekwencje gospodarcze, jako że powojenna gospodarka kraju boryka się z zapewnieniem zapasów żywności.
W ostatnich latach Irak cierpiał z powodu susz, powodowanych zwłaszcza kwestiami klimatycznymi i hydrologicznymi. Susze wynikały z braku opadów u źródeł rzek. Powyższa sytuacja była spowodowana zmianą klimatu, jak również kontrolowaniem wód wpływających do Iraku przez państwa sąsiadujące (Turcję, Syrię, Iran), które nie uwzględniały postanowień międzynarodowych konwencji i traktatów regulujących prawo do wody.
Ilość opadów w kraju zmniejszyła się w roku 2007 w stosunku do średniego poziomu w latach 1978–2007 o 29,6% w suchym klimacie i 40,1% w klimacie półsuchym. Omawiając kwestie suszy w kategoriach hydrologii, roczny przepływ wód rzek Tygrys i Eufrat w latach 2008–2009 wyniósł o 75,8% mniej niż w roku 2004. Podobnie, przepływ wód rzeki Shatt al- Arab latem 2008 roku był średnio o 79,2% niższy. Sytuacja ta wywiera wpływ na środowisko i gospodarkę powodując zwiększone zasolenie rzek oraz zmniejszone możliwości w zakresie nawadniania, niższą produkcję rolną oraz zmniejszoną gęstość roślinności naturalnej, jak również skutkuje przyspieszeniem procesu pustynnienia przyczyniając się do zmniejszenia konsumpcji wody przypadającej na mieszkańca Iraku. Sytuacja taka wymagać będzie podjęcia pewnych procedur w krótszej i dłuższej perspektywie w celu złagodzenia skutków występujących
problemów.
Słowa kluczowe: susza, środowisko, wpływ suszy, gospodarcze skutki suszy, susza w Iraku