Zeszyty naukowe
Autor: Bartosz Bartniczak 19
Strony: 19-30
pdfpełen tekst

Abstract

State aid is a European Commission term which refers to forms of assistance from a public body given to entrepreneurs on a selective basis, with the potential to distort competition and affect trade between Member States of the European Union. The definition of state aid we can find in Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The European Union Trading Scheme (ETS) was introduced to reduce CO2 emissions and avoid climate change. The ETS foresees measures which involves state aid. That are: aid to compensate increases in electricity prices resulting from the inclusion of the costs of greenhouse gas emissions due to the EU ETS; investment aid to highly efficient power plants, including new energy power plants which are ready for the environmentally safe captureand geological storage of CO2, optional transitional free allocation in the electricity sector in some Member States; and the exclusion of certain small installations from the EU ETS if the greenhouse gas emission reductions can be achieved outside the framework of the EU ETS at lower administrative cost.
The main aim of the article is to show how state aid can be granted in the context of ETS. Providing for state aid is very important for the competitiveness of Polish enterprises. Granting state aid can be an instrument for rescuing the competitiveness of enterprises.
Keywords: state aid, European Union Trading Scheme.

POMOC PUBLICZNA W KONTEKŚCIE SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PO 2012 ROKU

Streszczenie
Pomoc publiczna jest to termin stosowany przez Komisję Europejską, który odnosi się do form wsparcia ze środków publicznych udzielanych przedsiębiorcom selektywnie, z potencjalnym wpływem na naruszenie konkurencji oraz wpływem na handel między państwami członkowskimi a Unią Europejską. Definicję pomocy publicznej można znaleźć w artykule 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Europejski System Handlu Uprawnieniami (ETS) został ustanowiony w celu redukcji emisji CO2 oraz uniknięcia zmian klimatu. ETS przewiduje środki w których występuje pomoc publiczna. Należy do nich pomoc: dla przedsiębiorstw narażonych na ryzyko ucieczki z powodu przerzucania kosztów uprawnień na koszty energii, na inwestycje dla wysoko sprawnych elektrowni, związana z bezpłatnym przydziałem uprawnień do emisji, związana z wyłączeniem małych instalacji.
Celem głównym artykułu jest pokazanie jak ta pomoc może być udzielana w kontekście ETS. Udzielanie pomocy państwa jest bardzo ważne dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i może być narzędziem jej ratowania.
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, europejski system handlu uprawnieniami do emisji.