Zeszyty naukowe
Autor: Roman Tylżanowski 195
Strony: 195-208
pdfpełen tekst

Abstract
Today the companies that mostly make use of the latest scientific, technical and technological achievements are those which belong to the sector of high technology. These firms are based on the processing of the results of research in industry and are characterised by high expenditure on research and development. Technologically advanced goods are an effect of enterprises belonging to the sector of high technology. Therefore, the share of this sector in the economy largely determines the pace of economic growth. Due to the high intensity of the processes of research and development, analysis of the high-technology sector provides information about the impact of the activities of R&D, competitiveness and the capacity of the economy to absorb the results of work in areas of science and technology.
Unfortunately Poland does not take part in the dynamic development of the high-tech sector. It is characterised by a very low share of high-technology products in total sales. The reason of encountered technology gap in the Polish economy may be the lower level of the ability to compete of many Polish products on the world market, reducing the productivity of many foreign technology used in Polish industry or the excessive consumption of materials, raw materials and energy. In order to ensure the long-term and effective economic growth, Poland need to develop industries of high-technology. Integration, globalization and internationalization of production can increase the production of high-technology in Poland. The aim of the paper is to identify determinants of development of high technology manufacturing sector in terms of Polish economy.
Keywords: high-tech manufacturing sector, determinants of development.

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEMYSŁU WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE

Streszczenie
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa, które w największym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne to te, które należą do sektora wysokiej techniki. Są to przedsiębiorstwa powstające na styku nauki i przemysłu, które bazują na przetwarzaniu wyników badań naukowych w przemyśle i charakteryzują się wysokimi nakładami na działalność badawczo rozwojową. Efektem przedsiębiorstw należących do sektora wysokiej techniki są zaawansowane technologicznie dobra. Z tego względu udział tego sektora w gospodarce w znacznym stopniu określa tempo wzrostu gospodarczego. Z uwagi na wysokie natężenie procesów badawczych i rozwojowych, analiza sektora wysokiej techniki dostarcza informacji zarówno o wpływie działalności B + R, jak i konkurencyjności orazzdolności gospodarki do absorpcji rezultatów prac dziedzin nauki i techniki.
Niestety w dynamicznym rozwoju sektora high-tech nie uczestniczy Polska. Charakteryzuje się ona bardzo niskim udziałem produktów wysokiej techniki w ogólnej wartości sprzedaży. Powiększająca się luka technologiczna w polskiej gospodarce wynikać może chociażby z obniżenia poziomu zdolności konkurencyjnej wielu polskich produktów na rynku światowym, zmniejszenia produktywności wielu stosowanych w polskim przemyśle technologii zagranicznych, czy też nadmiernego zużycia materiałów, surowców i energii. W celu zapewnienia Polsce długookresowego, efektywnego wzrostu gospodarczego konieczny staje się rozwój przemysłów wysokiej techniki. Zwiększeniu produkcji wysokiej techniki w Polsce sprzyjają takie cechy współczesnej gospodarki światowej jak chociażby: integracja, globalizacja, internacjonalizacja produkcji.
Słowa kluczowe: sektor wysokiej techniki, determinanty rozwoju.