Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Wasiuk, Adrian Zabłocki 87
Strony: 87-96
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje ocenę tworzenia wybranych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Autorzy wyodrębnili dwie grupy możliwych zwolnień. Do pierwszej zaliczyli zwolnienia wspomagające realizację działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb umownie nazwanych społecznymi. Zakwalifikowane zostały tu podmioty, których dochody przeznaczane są na cele statutowe związane z między innymi dobroczynnością (fundacje) czy ochroną środowiska (parki narodowe). Druga grupa to podmioty realizujące zadania pozwalające na osiągnięcie celów indywidualnych. W tej kwestii skupiono się na omówieniu zasadności istnienia i stosowania zwolnienia dochodów podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej przeznaczanych na działalność rolniczą.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, zwolnienie, cele statutowe

EVALUATION OF SELECTED EXEMPTIONS FROM CORPORATE INCOME TAX

Abstract
Article presents the evaluation of exemptions in the income tax law. The authors have identified two groups of possible exemptions. The first group includes the organizations whose objective is to realize the social function (e.g. foundation, association) or environmental protection (e.g. national parks). They can be exempt from paying tax when they allocate incomes for statutory purposes. The second group includes entities whose objective is to reach individual goals. This part of article focuses attention on tax exemption which concerns on allocating incomes from non-agricultural activities on agricultural activities.
Keywords: Corporate Income Tax, statutory objectives
JEL code: H21