Zeszyty naukowe
Autor: Iryna Boiko, Sofia Mokina 113
Strony: 113-132
pdf pełen tekst

Abstract
Actuality of the restructuring process, taking into account the social aspects. The main groups of social risks that may arise during the restructuring. Determined differences between the concepts of social restructuring and socially responsible restructuring. The currentstate of  corporate social responsibility in Ukraine. Formed the main directions and CSR activities and indicators for their evaluation.
Keywords:
restructuring, social restructuring, socially responsible restructuring, corporate social responsibility, evaluation of social restructuring, Ukraine

SPOŁECZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI NA UKRAINE


Streszczenie
W artykule scharakteryzowano proces restrukturyzacji na Ukrainie z uwzględnieniem aspektów społecznych. Przedstawiono główne grupy ryzyka społecznego, które mogą pojawić się w trakcie restrukturyzacji. Określono również różnice między koncepcjami restrukturyzacji społecznej i społecznie odpowiedzialnej restrukturyzacji. Na tym tle zaprezentowano obecny stan społecznej odpowiedzialności biznesu na Ukrainie, określono główne kierunki i działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskaźniki do ich oceny.
Słowa kluczowe: restrukturyzacja, restrukturyzacja społeczna, społecznie odpowiedzialna restrukturyzacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, ocena restrukturyzacji społecznej, Ukraina
JEL Codes: M14, P2