Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Bretyn 133
Strony: 133-147
pdf pełen tekst

Streszczenie
Proces oszczędzania oraz oszczędności mają istotne znaczenie dla całej gospodarki i jej dynamiki rozwojowej. Celem artykułu jest analiza wielkości oraz form alokacji oszczędność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005–2012. W analizowanym okresie w strukturze oszczędności gospodarstw domowych zaszły istotne zmiany. Nadal najpopularniejszą formą oszczędzania są depozyty bankowe, jednakże coraz chętniej zastępowane są one innymi formami oferowanymi na rynku finansowym.
Głównymi źródłami danych, które zostały wykorzystane w opracowaniu, są informacje publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Eurostat, dane z badania „Diagnoza społeczna 2013” (i wcześniejsze) oraz raporty przygotowane na zlecenie różnych ośrodków.
Słowa kluczowe:
oszczędności, gospodarstwa domowe, depozyty, cele i motywy oszczędzania

ANALYSIS OF SAVING PREFERENCES OF HOUS EHOLD IN POLAND

Abstract
Household savings are important for the whole economy and its growth and development. Therefore, the purpose of this article is to analyze the savings’ preferences of household in Poland in 2005-2012.In the analyzed period there have been significant changes in structure of household savings. Household in Poland invest primary in bank deposits, however they replaced it more willingly with other forms offered in the financial market. For the purpose of the analysis author used the data published by Central Statistical Office (GUS), National Bank of Poland (NBP), Polish Financial Supervision Authority (KNF) and statistical data published in the Social Diagnosis 2013 (and earlier) report and reports commissioned by various entities.
Keywords: savings, households, deposits, saving motives and goals
JEL code: E21