Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 149
Strony: 149-163
pdf pełen tekst


Streszczenie

W artykule dokonano oceny skali i kierunków wpływu istotnego czynnika, jakim jest struktura eksportu (towarowa i geograficzna), na jego dynamikę w warunkach współczesnego handlu międzynarodowego. Analizą objęto region Ameryki Łacińskiej. W pierwszej części opracowania omówiono rolę krajów i subregionów Ameryki Łacińskiej w eksporcie światowym. W kolejnych przedstawiono zróżnicowanie dynamiki wartości eksportu w badanych regionach i krajach oraz skalę odmienności ich struktur eksportowych, a także zachodzące w nich zmiany w XXI wieku z uwzględnieniem wpływu ruchu cen eksportowych.
Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że surowcowo-rolna specjalizacja eksportowa krajów i regionów okazuje się istotnym pozytywnym czynnikiem determinującym dynamikę eksportu w warunkach współczesnego handlu międzynarodowego. Wynika to z faktu utrzymywania się w XXI wieku nowych, korzystnych dla dóbr podstawowych długookresowych relacji cenowych.
Słowa kluczowe: kraje Ameryki Łacińskiej, handel międzynarodowy, struktura eksportu

EXPORT STRUCTURE AS A DETERMINANT OF EXPORT DYNAMICS IN CONTEMPORARY
INTERNATIONAL TRADE (THE CASE OF LATIN AMERICA)

Abstract
The paper presents an assessment of the scale and directions of impact of export structure (by commodity type and geographic region) as a significant determinant of export dynamics in contemporary international trade. The analysis focuses on the highly interesting region of Latin America. The first part of the study discusses the role of the Latin American countries and subregions in the global export. The following sections explore the differences among the regions and countries under analysis in terms of their export dynamics and structures as well as changes therein witnessed in the 21st century, particularly those resulting from export price movements.
The findings lead to a general conclusion that a commodity-oriented export structure of a country or region appears to be a significant contributor to its export dynamics in contem porary international trade. The reason behind is the new long-term price relations, observed in the 21st century, which are favourable to commodities.
Keywords: Latin American countries, international trade, export structure
JEL Codes: F10, F14