Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis 109
Strony: 109-124
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem badania jest określenie roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu procesów rozwojowych ugrupowania międzynarodowego – multistruktury. W artykule przyjęto hipotezę badawczą, zgodnie z którą natężenie kreatywnej destrukcji w danej gospodarce wpływa wprost proporcjonalnie na jej poziom rozwoju oraz jej udział w kształtowaniu procesów rozwojowych całego ugrupowania. Podstawą empirycznej weryfikacji sformułowanej hipotezy badawczej była analiza ekonometryczna przeprowadzona dla krajów Unii Europejskiej w latach 2006–2011. Otrzymane rezultaty wskazują, że kreatywna destrukcja była istotnym czynnikiem determinującym rozwój krajów UE: kreacja była dodatnio powiązana ze wskaźnikami rozwoju gospodarczego, destrukcja natomiast osłabiała procesy rozwojowe, co nie pozwoliło na pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy badawczej. Podstawowa konkluzja wynikająca z podjętych analiz sprowadza się do stwierdzenia, że procesy rozwojowe ugrupowania zależą nie tylko od innowacji wprowadzanych przez pojedyncze podmioty gospodarcze, lecz także od łącznego oddziaływania selekcji na każdym szczeblu hierarchicznym multistruktury. Oznacza to, że wdrażanie innowacji jest koniecznym, ale nie jedynym warunkiem osiągania pożądanego tempa rozwoju gospodarczego. Błędnie działający mechanizm selekcji rynkowej może bowiem odsuwać gospodarkę i całe ugrupowanie od potencjalnie najwyżej położonej (przy danym poziomie innowacji) ścieżki wzrostu.
Słowa kluczowe: integracja gospodarcza, kreatywna destrukcja, makroekonomiczna analiza procesów rozwojowych

APPLICATION OF THE CONCEPT OF CREATIVE DESTRUCTION TO ANALYSIS OF DEVELOPMENT PROCESSES IN EUROPEAN UNION

Abstract
The aim of the study is to determine the role of creative destruction in economic development of European Union countries. We propose a hypothesis, that creative destruction in the economy positively infl uences its development and raises its participation in development processes of the whole EU. The hypothesis was tested for panel data on 26 countries – members of EU between 2006 and 2011. Results indicate that creative destruction is a significant factor determining economic development: creation is positively linked with measures of economic development and destruction weakens development processes. The main conclusion from the study is that economic development of the economic union depends not only on innovations implemented in enterprises, but also on market selection which works on every level of economic structure of EU.
Keywords: Economic Integration; Economic Development; Macroeconomic Analyses of Economic Development