Zeszyty naukowe
Autor: Marian Noga, Beniamin Noga 155
Strony: 155-167
pdf pełen tekst


STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano argumenty dotyczące modyfikacji paradygmatu ekonomii głównego nurtu. Ostatni światowy kryzys gospodarczy pokazał, że ekonomia ma poważne kłopoty z predykcją i jej modele prognostyczne – mimo że są eleganckie – niezbyt dobrze przewidują przyszłość. Autorzy w artykule udowadniają, że ta słabość ekonomii wynika z niedostatków paradygmatu ekonomii głównego nurtu. Modyfikacja tego paradygmatu powinna uwzględnić wyniki badań ekonomii behawioralnej, w której kultura jest fundamentalnym elementem otoczenia gospodarczego człowieka. Taka modyfikacja pozwoli na zdecydowaną poprawę predykcji w teorii ekonomii.
Słowa kluczowe: kultura, ekonomia behawioralna, paradygmat ekonomii głównego nurtu

CULTURE AND BEHAVIORAL ECONOMICS

Abstract
The paper has presented necessity change of paradigm of mainstream economics. Two authors claim that new paradigm of economics must include results of behavioral economics. In behavioral economics the culture comprises decisive role. Therefore, the culture is important factor in economic growth and for theory of the economic development. The authors have confirmed that paradigm of mainstream economics must be modified (not eliminated).
Keywords: culture, behavioral economics, paradigm of mainstream economics