Zeszyty naukowe
Autor: Renata Pęciak 169
Strony: 169-181
pdf pełen tekst


STRESZCZENIE

Teoria regulacji, która rozwija się w ramach francuskiej ekonomii heterodoksyjnej, bada przyczyny kryzysów w gospodarce kapitalistycznej. Jednym z konceptów bazowych podejścia regulacyjnego jest fordyzm, którego specyficzne cechy stanowiły podstawę dynamicznego wzrostu powojennego. Zdaniem regulacjonistów, w samym fordyzmie tkwiły elementy, które w latach 70. XX wieku doprowadziły do załamania gospodarczego, a w konsekwencji pojawienia się nowego systemu, nazywanego postfordyzmem. Z punktu widzenia teorii regulacji fordowski i postfordowski model produkcji stanowią tzw. reżim akumulacji. Każdy reżim akumulacji charakteryzuje się specyficznymi formami instytucjonalnymi oraz specyficzną ich hierarchią. Celem artykułu jest analiza, z punktu widzenia teorii regulacji, form instytucjonalnych charakterystycznych dla fordyzmu i postfordyzmu, a także wyjaśnienie przyczyn upadku fordowskiego systemu produkcji.
Słowa kluczowe: fordyzm, postfordyzm, instytucje, podejście regulacyjne, ekonomia heterodoksyjna

INTERPRETATION OF FORDISM AND POST-FORDISM IN THE THEORY OF REGULATION

Abstract
The theory of regulation develops within the framework of French heterodox economics, examines the reasons of crises in capitalist economy. One of the fundamental ideas of regulation approach is fordism, which specific features were the basis of postwar dynamic economic growth. In the opinion of regulationists, there were elements inside the fordism which led to economic breakdown in 70’s and then led to emerge of the new system, called post-fordism. From theory of regulation point of view the model of production created by fordism and post-fordism constituted so-called accumulation regime. Each regime is characterized by specific forms of institutions and their specific hierarchy. The article’s goal is the analysis, from the theory of regulation point of view, institutional forms peculiar to fordism and post-fordism, and also the explanation of the reasons of fordism system of production downfall.
Keywords: Fordism, post-Fordism, Institutions, Regulation Approach, Heterodox Economics