Zeszyty naukowe
Autor: Maciej Miszewski 139
Strony: 139-154
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Spójność i skuteczność systemu instytucjonalnego jest kluczowym uwarunkowaniem sprawności ustroju społeczno-gospodarczego. Autor, odnosząc się do tego twierdzenia z perspektywy ekonomii ewolucyjno-instytucjonalnej, zwraca uwagę na przebieg zmiany instytucjonalnej ‒ rodzenie się, rozwój, formalizację i usuwanie z systemu instytucji, tak formalnych, jak nieformalnych. Dokonuje porównania przebiegu tej zmiany w warunkach poprzedniego (przed rewolucją informatyczną) stadium rozwoju kapitalistycznej gospodarki rynkowej i przebiegu we współczesnych warunkach zglobalizowanej gospodarki. Na tej podstawie wskazuje, że za obserwowane obecnie przejawy kryzysu systemowego odpowiedzialne są, obok zmian cywilizacyjnych, również dysfunkcje systemu instytucjonalnego.
Słowa kluczowe: zmiana instytucjonalna, instytucje formalne i nieformalne, rewolucja informatyczna, system demokracji politycznej, kryzys systemowy

SPECIFICITY OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN CURRENT MARKET ECONOMY

Abstract
Cohesion and efficacy of institutional system is a crucial conditioning for social and economic system. The author concerns to this statement from the evolutionary and institutional economy point of view and he pays attention to institutional transformation-arising, development, formalization and disposal of formal and informal institution from the system. The author compares the process of transformation in the previous period of development capitalistic  conomy (before the IT revolution) and the process in current conditions in globalization economy. He points on this basis, that besides civilization transformation there are also dysfunctions of institutional system which are responsible for currently observed symptoms of the systemic crisis.
Keywords: Institutional transformation, formal and informal institutions, IT revolution, political democracy system, system’s crisis