Zeszyty naukowe
Autor: Adam Pigoń, Michał Ramsza 491
Strony: 491-502
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena, czy przyjęta niedawno polska reguła fiskalna prowadzi do stabilizacji długu publicznego i w jaki sposób kreuje ścieżkę salda finansów publicznych. Reguła, będąca regułą typu wydatkowego, jest zastosowana w artykule do sztucznie wygenerowanych ścieżek PKB i w połączeniu z symulowanymi dochodami publicznymi określa ścieżki deficytów i nadwyżek sektora finansów publicznych. Otrzymane ścieżki są oceniane pod kątem tempa stabilizacji długu i zachowania się deficytów.
Słowa kluczowe: polityka fisklana, reguły fiskalne, zrównoważony budżet

SIMULATION OF THE POLISH FISCAL RULE

Abstract
The goal of the present research is an assessment of the polish fiscal rule with regard to the creation of a deficit path and stabilization of the debt path. The rule is applied to the simulated GDP paths and given the assumed paths of budget revenues creates paths of budget deficits and debt. The obtained paths are assessed in terms of assumed targets and stability.
Keywords: fiscal policy, fiscal rules, sustainable budget