Zeszyty naukowe
Autor: Adriana Politaj 503
Strony: 503-514
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Spółdzielnie socjalne w teorii mają stanowić jedno z głównych miejsc reintegracji społecznej osób marginalizowanych. Na realizację zadań reintegracyjnych otrzymują wsparcie finansowe ze środków publicznych. Na przystąpienie do spółdzielni osoba bezrobotna dostaje dotację rzędu 10–12 tys. zł, a gdy jest to osoba niepełnosprawna, nawet kilkakrotnie większą. W latach 2009–2013 z tej formy wsparcia skorzystało łącznie prawie 750 osób bezrobotnych pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: spółdzielnie socjalne, dotacje do zatrudnienia, samozatrudnienie

GRANTS FOR EMPLOYMENT AS A FORM OF SUPPORT FROM PUBLC FUNDS SOCIAL COOPERATIVE ACTIVITIES IN PROCESS OF UNEMPLOYED SOCIAL REINTEGRATION

Abstract
Social cooperatives in theory should to be one of the main places of social reintegration of marginalized people. The implementation of the tasks of reintegration receive financial support from public funds. To join the cooperative unemployed person get a subsidy of 10‒12 thousand zł, and when it is a person with a disability this is even twice. In the years 2009‒2013 with this form of support have benefited a total of nearly 750 unemployed people.
Keywords: social cooperatives, grants for employment, self employment