Zeszyty naukowe
Autor: Zuzanna Urbanowicz 515
Strony: 515-528
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest określenie wpływu polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na stabilność sfery realnej strefy euro oraz poszczególnych krajów należących do niej. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu, który składa się z dwóch części. W pierwszej z nich określono zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy przeprowadzonego badania, a także omówiono wykorzystaną metodę badawczą. Wyniki empirycznej analizy związku między jednolitą polityką pieniężną EBC a stabilnością gospodarczą w strefie euro zawarto w drugiej części artykułu. W zakończeniu pracy sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
Słowa kluczowe:
jednolita polityka pieniężna, wzrost gospodarczy, bezrobocie, stabilizacja gospodarcza, strefa euro

IMPACT OF THE MONETARY POLICY OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK ON THE REAL ECONOMY IN THE EUROZONE

Abstract
The main aim of this article is to determine the infl uence of the European Central Bank’s monetary policy on the real economy in the whole Eurozone and in the countries belonging to it. The goal and the main areas of analyses connected with it determined the layout and the empirical nature of this article which is composed of two parts. The first one presents subject, space and time scope of the conducted empirical study, as well as the applied research method. The results of an empirical analysis of the relationship between the common monetary policy of the European Central Bank and the stability of economic growth and employment in the euro area are contained in the second part of the article. Crucial conclusions resulting from the conducted analyses are presented in the final part of the article.
Keywords: European Central Bank, monetary policy, economic growth, unemployment, Eurozone,
price stability
Streszczenie
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa
światowego w latach 1970–2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa
europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione
badania. Trend ten należy szybko zmienić.
Słowa kluczowe: rozwój polskiego rolnictwa, rolnictwo świata.