Zeszyty naukowe
Autor: Jan Kazak, Szymon Szewrański 73
Strony: 73-83
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Badania przedstawione w niniejszym artykule są próbą odpowiedzi na pytania związane z zarządzeniem nieruchomościami przez samorządy lokalne i ich wpływ na stan finansów publicznych w budżetach gminnych. Analizy przeprowadzane są na styku dziedziny planowania przestrzennego oraz katastru nieruchomości, rozumianego jako ewidencja prowadzona w celach podatkowych. W ramach badań opracowany został interaktywny model przykładowego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Model umożliwia dowolną modyfikację przez użytkownika przeznaczenia terenu, automatycznie obliczając przybliżoną wartość nieruchomości przeznaczonych na konkretne cele. Warsztaty z jego wykorzystaniem pozwoliły zebrać opinie różnych grup użytkowników na temat jego funkcjonalności i intuicyjności. Wnioski płynące z badań potwierdzają zasadność wykorzystania systemu wsparcia decyzyjnego – CommunityViz – w problematyce zarządzania nieruchomośc iamiprzez samorząd lokalny, szczególnie w kontekście skutków ekonomicznych podejmowanych decyzji.
Słowa kluczowe: systemy wsparcia decyzyjnego, wartość nieruchomości, CommunityViz

DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE ISSUES OF REAL ESTATE CADASTRE

Abstract
The research presented in this article is an attempt to answer the problems of property management by local governments and their impact on the situation in public finances in municipal budgets. Analyses are carried out at the field of spatial planning and real estate cadastre, understood as the real estate registry for tax purposes. During studies an interactive model with local development plan was developed. The model enables to modify a land use, automatically calculating the approximate value of real estate designed for specific purp oses. Presentation of the model made it possible to gather the opinions of different groups of users on the functionality and intuitiveness of the model. The conclusions of the study confirm the validity of the use of decision support system – CommunityViz – in issues of real estate management by the local government, especially in the context of the economic
impact of decisions.
Keywords: decision support systems, the value of the property, CommunityViz
JEL Code: R14, R15, R28