Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Szymczak 113
Strony: 113-121
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje kwestię wzajemnej relacji dwóch praw rzeczowych. Pierwsze z nich to użytkowanie wieczyste, które ze względu na jego pochodzenie zwane jest (niesłusznie) reliktem socjalizmu. Drugie z kolei to prawo zabudowy, które jest konstrukcją jurydyczną znajdującą się obecnie na etapie projektu legislacyjnego. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy obu prawami, które sprawiają, że nie mogą one ze sobą konkurować. Prawo zabudowy nie może zastąpić użytkowania wieczystego, co jednak nie oznacza, że nie powinno być ono wprowadzone do polskiego systemu prawnego. To pierwsze prawo lepiej odpowiada współczesnym potrzebom obrotu nieruchomościami. Potwierdzają to też badania komparatystyczne, z których wynika, że podobne konstrukcje normatywne występują w prawie niemieckim, szwajcarskim i austriackim. Ze względu na to, że proces „transplantacji prawa” jest zwykle złożony i wymaga pogłębionej analizy komparatystycznej, w artykule znalazły się uwagi prawnoporównawcze, które mogą stanowić wnioski de lege ferenda dla koncepcji opracowywanej przez polskiego ustawodawcę.
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, prawo zabudowy, analiza prawnoporównawcza

PERPETUAL USUFRUCT VERSUS THE HERITABLE BUILDING RIGHT

Abstract
This article presents main features of two property rights which are the perpetual usufruct and the heritable building right. The former one comes from socialism regime, but the latter one is a new theoretical conception, which is on the legislative making stage. This paper presents basic differences between both property rights, which cause that they can’t be recognized as a mutually competitive rights. Moreover it is expected that a new right (the heritable building rights) will be introduced into the Polish legal system. This juridical construction seems to be an appropriate to current needs of the legal turnover. There are such equivalent norms in German, Swiss and Austrian legal systems. However the borrowing “the legal transplant” is complicated, so that in this paper are included comparative remarks to explain a core of this juridical construction.
Keywords: perpetual usufruct, heritable building right, comparative analysis
JEL Code: K1