Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Bieda, Dorota Stalka-Krawczyk 139
Strony: 139-151
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Rozwój urbanistyczno-gospodarczy miast jest ściśle związany z rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Ponieważ organy administracji publicznej nie zawsze mogą wykazać się prawem własności do gruntów, na których zostały urządzone drogi, niejednokrotnie zachodzi konieczność regulacji stanów prawnych nieruchomości pod nie zajętych. Procedura taka wynika bezpośrednio z przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r. Zgodnie z jej zapisami nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się, za odszkodowaniem, własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W celu dokonania oceny realizacji postanowień ww. ustawy przeanalizowano postępowania prowadzone na obszarze Chorzowa w latach 1999–2013. Pozwoliło to na ustalenie istniejących stanów prawnych działek pod drogami publicznymi oraz określenie wysokości odszkodowań za odebranie praw do odebranych nieruchomości.
Słowa kluczowe: regulacja stanu prawnego, przeniesienie prawa, drogi publiczne, odszkodowanie

ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS CONNECTED WITH REGULATIONS OF LEGAL STATUS OF PUBLIC ROADS AS THE EXAMPLE OF CHORZÓW CITY

Abstract
Urban-economic development of towns is closely connected with expansion of public roads infrastructure. Since public administration not always can prove its title to land, where roads have been constructed, there is necessity of regulation of legal status of real estate occu pied by these roads, many a time. Such procedure results from provisions implementing Act reforming public administration of the 1998. According to its clauses, real estates being on 31 December 1998 in possession of State Treasury or local authorities units, and not being their property, and occupied for public roads, became from 1 January 1998 with compensation, an ownership of State Treasury or local authorities units. In order to verify how resolutions, of mentioned above act, implemented were, proceedings run in Chorzow city in the years 1999–2013 were analyzed. They were to confirm existing legal status of parcels where public roads were located and also getting compensations for depravation of rights to them.
Keywords: regulation of legal status, conveying rights to real estate by virtue of the Act, public roads, compensation
JEL Code: R52