Zeszyty naukowe
Autor: Beata Bieszk-Stolorz 153
Strony: 153-164
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena intensywności podejmowania zatrudnienia z wykorzystaniem modelu hazardu. Zbadano, czy wpływ wieku, wykształcenia i stażu osoby poszukującej pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia zmienia się w czasie i czy zmiana ta zależy od płci osoby bezrobotnej. Model hazardu empirycznego wykorzystano do oceny różnic w intensywności podejmowania pracy oraz do wyznaczenia hazardu względnego. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2012 r. obserwowane do końca 2013 r.
Słowa kluczowe: intensywność zatrudnienia, empiryczny model hazardu, średnia stopa hazardu, iloraz hazardu

DETERMINANTS OF THE EMPLOYMENT INTENSITY BY UNEMPLOYED IN SZCZECIN

Abstract
The purpose of the article is to assess the employment intensity by means of hazard model. The author answer the question if the effect of jobseeker’s age, education, seniority on their employment intensity is changing over time and if this change depends on an unemployed person’s gender. The empirical hazard model is applied to assess the differences in employment intensity and to calculate hazard ratios. The study is conducted on the basis of individual data of the unemployed people registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2012. The observation was terminated at the end of 2013.
Keywords: employment intensity, the empirical hazard model, average hazard rate, hazard ratio
JEL Code: C51, J64.