Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś 175
Strony: 175-187
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena aktywności nabywców mieszkań w Szczecinie w podziale na rynek pierwotny i wtórny na tle zasad rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (dalej MdM). Analizie poddano w szczególności ceny mieszkań sprzedanych w pierwszym kwartale 2014 r., które zestawiono z limitami cenowymi programu. Podjęto dyskusję na temat zasadności wykluczenia z programu finansowania rynku wtórnego oraz skutków przestrzennych interwencjonizmu państwowego mającego na celu wspieranie budownictwa deweloperskiego rozwijającego się na obrzeżach miast lub poza ich granicami, wzmacniając zjawisko urban sprawl, czyli rozlewanie się miasta poza jego śródmieścia. W badaniu wykorzystano dane z aktów notarialnych, koncentrując się na sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale 2014 r., w którym zaczął funkcjonować omawiany program MdM. W analizach wykorzystano również dane dotyczące omawianego programu opracowywane przez Bank Gospodarstw Krajowego (BGK) oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego przez GUS w 2011 r.
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy, program rządowy, polityka mieszkaniowa

“HOUSE FOR YOUNG” – THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF STATE AID IN THE ACQUISITION OF HOUSING FOR YOUNG PEOPLE IN THE MARKET CONDITIONS IN SZCZECIN

Abstract
The goal of this article is to rate homebuyers activity in Szczecin divided into primary and secondary markets against the principles of the government program “House for the Young” (HftY). In particular, analyzed the prices of units sold in the first quarter of 2014, which weighs against the price limit of the program. It was a discussion on the merits of exclusion from the finance market as well as the spatial impacts of government intervention aimed at supporting the construction of a development, which develops on the outskirts of cities or outside their boundaries, strengthening the phenomenon of urban sprawl, that urban sprawl outside the city center. The study used data from notarial deeds, focusing on house sales in the first quarter of 2014, which began to operate this talked-about HftY program. The analysis also used the data concerning the program developed by the BGK, and the results of the Census of population and housing conducted by the CSO in 2011.
Keywords: housing market, government program, housing policy
JEL Code: R31