Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg 189
Strony: 189-200
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Gospodarka odpadami jest jednym z istotnych problemów, z którymi boryka się zarwno lokalny samorząd, jak i mieszkańcy, w imieniu których działają zarządcy nieruchomości. Proponowane zmiany legislacyjne dotyczące sposobu naliczania kosztów usługi wywozu odpadów wywołały liczne kontrowersje. Gminy, na których ciąży obowiązek usuwania odpadów „produkowanych” przez gospodarstwa domowe, w sposób nieprzekonująco dla mieszańców uzasadniały sposób rozliczania wspomnianych kosztów.
Na przykładzie wybranych wspólnot mieszkaniowych autorki dokonały analizy efektywności poszczególnych sposobów naliczania kosztów za wywóz odpadów. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy kosztów wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w Szczecinie, ale autorki odniosły się do wszystkich możliwych ustawowo metod rozliczania kosztów, nie tylko tych uchwalonych przez gminę Szczecin. Narzędziem badawczym wykorzystanym w analizie były zarówno metody statystyczne, jak i modelowanie ekonometryczne. Uzyskane wyniki mogą służyć samorządom lokalnym oraz wspierać zarządców nieruchomości wielolokalowych.
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, zarzadzanie zasobem mieszkaniowym, rynek mieszkaniowy

EFFECTIVE ADMINISTRATION OF WASTE DISPOSAL IN THE PROCESS OF JOINT PROPERTY MANAGEMENT IN VIEW OF RECENT CHANGES IN LEGISLATURE

Abstract
Waste disposal is one of the vital issues faced by both local governments and residents of properties represented by their property managers. Basing on the example of selected commonholds the authors analysed the effectiveness of several methods of calculating the waste disposal costs. Even though the study was conducted on the basis of cost analyses of commonholds located in Szczecin, it referred not only to cost settlement methods regulated by the City Council in Szczecin, but to the full range of legally mandated methods. The research tool in that analysis were both statistical methods and econometric modelling. The study findings may be found useful not only by local governments but also by managers of multiple dwellings.
Keywords: waste management, resource management residential housing market
JEL Code: C01