Zeszyty naukowe
Autor: Anna Gdakowicz 201
Strony: 201-212
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Satysfakcja klienta ze świadczonych usług zapewnia jego lojalnoś i wzmacnia jego związek z firmą usługodawcy oraz bezpośrednio wpływa na zyski osiągane przez przedsiębiorstwo. Ocenia się, że zadowolony klient udziela firmie pozytywnej rekomendacji trzem kolejnym osobom. Celem artykułu było zbadanie stopnia satysfakcji z usług świadczonych przez biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Szczecinie. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 322 klientów wybranych agencji nieruchomości. Kluczowe było pytanie o zamiar skorzystania z u sług tego samego biura ponownie lub polecenia go znajomym.
Słowa kluczowe: satysfakcja klientów, badanie ankietowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

CUSTOMER SATISFACTION ANALYSIS FOR REAL ESTATE AGENCIES – A QUESTIONNAIRE SURVEY

Abstract
Customers satisfaction with the provided services ensures their loyalty and strengthens the relationship between them and the service provider, thus directly affecting the profits made by the company. A satisfied customer recommends the company to three other people. The purpose of the article is to examine customer satisfaction with the services provided by the real estate agencies in Szczecin. 322 clients of the selected real estate agencies were surveyed. The key question was about the intention of using the services of the same agency again or recommending it to friends.
Keywords: customer satisfaction, questionnaire survey, real estate agency
JEL Code: C83, L85, M39