Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Grześ-Bukłaho 227
Strony: 227-239
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy źródeł pozyskiwania informacji o ofercie deweloperów przez klientów. Tekst stanowi odpowiedź na pytanie, czy klienci uwzględniali opinie innych osób przy wyborze przedsiębiorstwa deweloperskiego. Ponadto przeanalizowano wiarygodność rekomendacji wybranych podmiotów z punktu widzenia klientów. Wnioski płynące z analizy umożliwią sformułowanie istoty komunikowania się przedsiębiorstw deweloperskich z potencjalnymi i bieżącymi klientami oraz budowanie z nimi relacji. Analizę źródeł wtórnych zweryfi kowano wynikami badań ankietowych klientów przedsiębiorstw deweloperskich, którzy zakupili mieszkanie na rynku pierwotnym województwa podlaskiego w latach 2005–2011.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo deweloperskie, rynek mieszkaniowy, konkurencyjność, rekomendacje

SOURCES OF OBTAINING INFORMATION BY CUSTOMERS ABOUT THE OFFER OF DEVELOPER ENTERPRISES

Abstract
The article analyzes the sources of information on offer developers by customers. The text constitutes the answer to a question, whether customers considered opinions of other persons when choosing the developer enterprise. In addition, a credibility of the recommendation of chosen entities was analysed from the point of view of customers.
Coming conclusions from analysis will enable formulating of the being of communicating developer enterprises with potential and current customers and building the relation with them.
Analysis of secondary sources was backed up with results of the questionnaire survey of customers of developer enterprises which purchased living on the primary market of the Podlasie province in 2005–2011 years.
Keywords: developer enterprises, residential market, competitiveness, recommendations
JEL Code: M20, M30, R21