Zeszyty naukowe
Autor: Monika Hadaś-Dyduch 241
Strony: 241-249
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Obserwowane zmiany demografi czne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna. Szczególnie niekorzystne zmiany występują w trendzie urodzeń, co ma negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali emigracji Polaków za granicę. Z uwagi na skalę problemu, jakim jest dzietność, w pracy podjęto próbę predykcji wskaźnika dzietności na podstawie modelu bazującego na własnościach analizy falkowej, falką Daubechies z uwzględnieniem wpływu na dzietność takich czynników, jak liczba zawartych małżeństw, liczba rozwodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, oraz emigracja. W modelu zastosowanym do predykcji wskaźnika dzietności wykorzystano również własności sztucznych sieci neuronowych w szczególności zdolność do uogólniania zdobytej wiedzy.
Słowa kluczowe: demografia, dzietność, analiza falkowa, sztuczne sieci neuronowe, wskaźniki makroekonomiczne, predykcja

PREDICTION OF MACROECONOMIC INDICATORS FOR EXAMPLE THE FERTILITY RATE

Abstract
Demographic changes observed indicate that the situation is diffi cult Polish Population. Particularly adverse effects occur in the trend of births, which has a negative impact on future fertility, particularly for continuing high emigration of Poles abroad. Given the importance of the scale of the problem which is the number of children in the study attempts to predict fertility rates based on the model based on the properties of wavelet analysis, wavelet Daubechies including effects on fertility factors such as the number of marriages, number of divorces, the average monthly gross wages and emigration . The model used to predict the fertility rate, the property uses artificial neural networks, in particular, the ability to generalize the knowledge gained.
Keywords: demography, fertility, wavelet analysis, artificial neural networks
JEL Code: J1