Zeszyty naukowe
Autor: Maria Hełdak, Monika Płuciennik, Jakub Szczepański 251
Strony: 251-263
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Praca podejmuje temat zobowiązań użytkownika wieczystego nieruchomości w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Użytkownik wieczysty ma prawo korzystać z gruntu i nim rozporządzać, zobligowany jest utrzymać nieruchomość w należytym stanie oraz dopełniać obowiązki podatkowe. W pracy dokonano rozpoznania skali oraz problemów towarzyszących aktualizacji opłat rocznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na obszarze powiatu żagańskiego w latach 2008–2012. Na terenie objętym badaniami w użytkowanie wieczyste oddanych było 349 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wszczęto dla 250 nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowiło 71,63% ogółu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Najwyższy średni wzrost opłaty rocznej odnotowano w 2011 r. dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (3738,86 zł).
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat rocznych

FINANCIAL CHARGES OF LAND PERPETUAL LESSEES RELATED TO THE ANNUAL FEES REVISION

Abstract
The paper deals with liabilities of perpetual lessees in terms of annual fees for land perpetual usufruct. While the usufructuary has the right to benefit the land and dispose of it, he is obliged to maintain the property condition and accomplish tax responsibilities. In this study, we investigated issues and their scale associated with annual fees revision. The research area covers 349 real estate owned by the State Treasury in Żagań county in the period of 2008–2012. Procedure for updating the annual fee for perpetual usufruct of land was conducted for 250 properties, which equals to 71.63% of the total public ground lease. The highest average annual fee increase (3 738.86 zł) was observed in 2011 for real estate related to business.
Keywords: land perpetual usufruct, annual fees revision
JEL Code: H27, K12