Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Jasiołek 265
Strony: 265-275
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Systematyczny wzrost cen nieruchomości rolnych od początku przemian ustrojowych w Polsce jest faktem. Po zbyt gwałtownej próbie reformy gospodarczej kraju w latach 90. rolnictwo należało do najmniej efektywnych gałęzi gospodarki naszego kraju. Po dość głębokiej recesji widać rozwój tej gałęzi systemu ekonomicznego, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym w tekście zostaje podjęta próba odpowiedzi na trzy istotne pytania postawione z perspektywy dwóch punktów widzenia: rolnika oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Czy wzrost cen nieruchomości rolnych jest rzeczywiście symptomem wzrostu siły polskiego rolnictwa? Jakie czynniki mogą o tym świadczyć? Jakie okoliczności mogą determinować przyrost wartości oraz zainteresowanie nieruchomościami rolnymi w wymiarze lokalnym?
Słowa kluczowe: nieruchomości rolne, ceny gruntów rolnych, lokalny rynek nieruchomości

PROSPECTS FOR THE LOCAL REAL ESTATE MARKETS IN TERMS OF PRICE VOLATILITY OF AGRICULTURAL LAND

Abstract
The systematic increase in the price of agricultural land since the beginning of the transformation in Poland is a fact of life. Although, in the 90’s, with too violent attempt to reform the country’s economic, agriculture and people associated with agriculture became a burden for the economy of our country. After a fairly deep recession you will see growth of this branch of economic system, especially since the Polish entry into the European Union. Therefore, with this publication, I will try to answer three essential questions posed from perspective of two points of view: the farmer and the real estate agent. Whether the increase in agricultural land price is actually a symptom of an increase in strength of Polish agriculture? What are the factors that can provide? What circumstances can determine value increase and gain interest in agricultural property at the local level?
Keywords: agricultural property, prices of agricultural land, the local real estate market
JEL Code: R11, R52