Zeszyty naukowe
Autor: Hubert Kryszk, Krystyna Kurowska, Marek Ogryzek 291
Strony: 291-302
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Województwo warmińsko-mazurskie w skali kraju charakteryzuje się jednym z większych wskaźników udziału ziemi rolnej będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej Zasób WRSP). Od 2004 r. obserwujemy wzmożone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości rolnych zarówno przez indywidualnych rolników, jak i przez podmioty niezwiązane wcześniej z rolnictwem. Na znaczący wzrost cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w ostatnich latach ma wpływ ograniczona podaż gruntów rolnych oraz uwarunkowania zewnętrzne związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki wspólnotowej. Celem artykułu jest analiza cen transakcyjnych uzyskanych w przetargac h ograniczonych i nieograniczonych oraz w sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców na przykładzie nieruchomości rolnych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Analizą objęto transakcje w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2014 r. Badania przeprowadzono w oparciu o bazę transakcji prowadzoną przez olsztyński oddział ANR.
Słowa kluczowe: Agencja Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowe rolne niezabudowane, przetarg ograniczony i nieograniczony, cena transakcyjna, wartość rynkowa nieruchomości

TRANSACTION PRICES ANALYSIS OF THE UNDEVELOPED LAND REAL ESTATE BEING THE PROPERTY OF “ANR OT OLSZTYN”

Abstract
The region of Warmia and Mazury has one of the biggest indicators of the share of agricultural land in Poland being in the resources of WRSP. Since 2004, we witness increased demand in the acquisition of agricultural property either by individual farmers or entities previously not associated with agriculture. A significant increase in transaction prices of agricultural real estate in recent years is the impact of agricultural land limited supply and external factors related to the functioning of Polish agriculture in the economy of the European Community. The purpose of this article is the analysis of transaction prices in auctions limited and unlimited, and sales to existing tenants on the example of undeveloped agricultural properties that are in the resource of “ANR OT Olsztyn”. The analysis covered the transactions in the period from January 1, 2012 to March 31, 2014. The research was conducted on the basis of database transactions conducted by the Olsztyn branch of ANR.
Keywords: Agricultural Property Agency, real estate, undeveloped agricultural land, auction restricted and unrestricted, the transaction price, the market value of the property
JEL Code: Q15, Q16, K12, Q11, Q12