Zeszyty naukowe
Autor: Krystyna Kurowska, Hubert Kryszk, Ryszard Cymerman 303
Strony: 303-316
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Zróżnicowanie cen nieruchomości rolnych jest bardzo duże i szczególnie widoczne w ostatnich latach. Na wartość nieruchomości rolnych ma wpływ wiele czynników, które uwzględniane są przy określaniu wartości nieruchomości. W ramach pracy została podjęta próba identyfikacji innych uwarunkowań wynikających z czynników zewnętrznych oraz gospodarowania gruntami rolnymi w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie są one uwzględniane przy wycenie, a zdaniem autorów decydują o osiąganych cenach transakcyjnych. Analizą objęto transakcje sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, który miały miejsce w latach 2012–2103, czyli w okresie wzmożonego zainteresowania zakupem ziemi rolnej.
Słowa kluczowe:
cechy nieruchomości, cena transakcyjna, nieruchomości rolne, zasób Agencji Nieruchomości Rolnych

IDENTIFICATION OF FACTORS INFLUENCING TO TRANSACTION PRICE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES BEING IN THE RESOURCES OF ANR OT OLSZTYN

Abstract
The price differences between agricultural real estates are very large and especially visible in the recent years. The value of an agricultural real estate is affected by many factors that are taken into account when determining the value of a real estate. In the article there is an attempt to identify other conditions resulting from external factors and the management of agricultural land of Polish membership in the European Union. That are not taken into account in valuation, and according to the authors determining the transaction prices achieved. The analysis included sales of the agricultural real estates from the resources of Agricultural Property Agency OT Olsztyn, which took place in the years 2012–2103, a period of increased demand for purchasing of agricultural land.
Keywords: attribute real estate, transaction price, agricultural real estate, resource Agricultural
Property Agency
JEL Code: C89, Q11, Q16, Q15