Zeszyty naukowe
Autor: Anita Kwartnik-Pruc, Anna Trembecka 317
Strony: 317-329
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano strukturę stanu własności gruntów miasta Krakowa. Wykazano systematyczne zmniejszanie się powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Ze względu na wzrost cen nieruchomości systematycznie dokonywana jest także przez miasto Kraków aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W pracy przeanalizowano wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu aktualizacji tych opłat. Prześledzono liczbę wypowiedzeń wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz liczbę wniosków do samorządowego kolegium odwoławczego kwestionujących nową wysokość tej opłaty.
Słowa kluczowe: opłaty za użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

SELECTED PROBLEMS OF ANNUAL FEE ADJUSTMENT FOR PERPETUAL USUFRUCT ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KRAKOW

Abstract
As part of the conducted study, the structure of land ownership status in the city of Krakow was analyzed. The performed analysis revealed a systematic decrease in the area of the land transferred to perpetual usufruct. Due to the rise in real estate prices, the City of Krakow systematically carries out adjustment of the fees for perpetual usufruct as well. The study analyzes the amounts of fees for the perpetual use of a real property and the income resulting from their adjustment. The number of notices of termination of the annual fee for perpetual usufruct and the number of appeals lodged to the self-government appeal courts, questioning the new value of the fee, was examined.
Keywords: perpetual usufruct fees, fee adjustment, management of public property
JEL Code: R52