Zeszyty naukowe
Autor: Jan Purczyński 119
Strony: 119-130
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule rozpatrzono wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem klasycznych modeli trendu. Zwrócono uwagę na możliwość wykonania błędnej prognozy dla trendu wielomianowego i potęgowego. W przypadku trendu wielomianowego niebezpieczeństwo wynika z faktu, że prognoza wyróżniająca się bardzo małym błędem ex ante może być obarczona bardzo dużym błędem ex post. Trend potęgowy niesie natomiast zagrożenia polegające na niedopasowaniu krzywej teoretycznej do danych empirycznych, co spowodowane jest wyestymowaniem wartości wykładnika potęgi (wzór (6)) b < 1 w miejsce poprawnej wartości b > 1.
Słowa kluczowe: predykcja z wykorzystaniem klasycznych modeli trendu, trend wielomianowy,
trend potęgowy.

SELECTED ASPECTS OF FORECASTING WITH THE APPLICATION OF CLASSICAL TREND MODELS

Abstract
In this paper selected aspects of forecasting with the application of classical trend models are examined. Furthermore the possibility of making a wrong forecast for polynomial and power trends is pointed out. In the case of the polynomial trend, the risk results from the fact that the forecast exhibiting a very small value of ex ante may be burdened with a very large value of ex post. As far as the power trend is considered, there is the risk that the theoretical distribution will not fit empirical data, which is caused by estimating the value of the index (power) (equation (6)) b < 1 instead of the correct value b > 1.
Keywords: predicting with the application of classical trend models, polynomial trend, power trend.
Kod JEL: C02, C51, C53, C63.