Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska 89
Strony: 89-103
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Konieczność zwiększenia aktywności uczelni w obszarze kształcenia ustawicznego jest obecnie szeroko dyskutowana. W strategii Europa 2020 podkreśla się znaczenie działań na rzecz włączenia społecznego między innymi poprzez motywowanie Europejczyków do uczenia się przez całe życie. Badania porównawcze uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w krajach europejskich stawiają jednak Polskę w bardzo niekorzystnym świetle. Sytuacja może ulec zmianie między innymi dzięki zaangażowaniu uczelni w promocję idei dokształcania się. Aktywność uczelni w kształceniu ustawicznym to także ważna w sytuacji niżu demografi cznego możliwość oddziaływania na nową grupę docelową. W artykule przedstawiono podsumowanie wyników badań pierwotnych (ilościowych i jakościowych) dedykowanych postrzeganiu aktywności uczelni w kształceniu ustawicznym prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w 2013 roku.
Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, szkolenia otwarte, uznawalność kwalifi kacji, otwarcie uczelni na społeczność lokalną.

OPPORTUNITIES FOR UNIVERITIES TO ENGAGE IN LIFELONG LEARNING

Abstract
Currently, a necessity to engage universities in lifelong learning is widely discussed.Strategy  Europe 2020 emphasises the signifi cance of actions designated to support social inclusion by, among others, motivating the Europeans to learn their entire life. Comparative research on participation in lifelong learning among the Europeans revealed that the situation in Poland is not favourable. It may change if, among other things, the universities engage in promotion of the concept of lifelong learning. Universities’ involvement in continuing education offers an opportunity to affect a new target group which is of great importance when a decline in the birth rate may be observed. The article presents a summary of primary research (quantitative and qualitative) on how universities’ involvement in lifelong learning is perceived. The research was led by Wrocław University of Economics in 2013.
Key words: lifelong learning, open trainings, qualifi cation recognition, universities’ openness to local community.
Kod JEL: M53.