Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 105
Strony: 105-117
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Analiza kosztów działalności jest jednym z ważniejszych zadań kadry kierowniczej i menedżerów przedsiębiorstw. Głównymi celami tej analizy są: ocena ponoszonych kosztów, wykrycie rezerw obniżki kosztów i poprawa efektywności wykorzystania zasobów. Użytecznym narzędziem analizy kosztów umożliwiającym realizację tych postulatów jest mikroekonometryczny model kosztów budowany dla wyróżnionego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych centrów kosztów. Zastosowanie takiego modelu wymaga zgromadzenia odpowiednich danych empirycznych dotyczących kosztów poddanych analizie i innych zjawisk z nimi związanych. Problematyce danych źródłowych wykorzystywanych w mikroekonometrycznym modelowaniu kosztów jest poświęcony niniejszy artykuł.
Słowa kluczowe: ekonometryczne modele kosztów, analiza kosztów, rachunek kosztów, dane empiryczne.

COST ACCOUNTING AS SOURCE OF DATA IN MICROECONOMETRIC MODELLING

Abstract
Operational cost analysis is one of the most important managerial tasks. The main aims of this analysis are: evaluation of the costs, identification of reserves in cost reduction and improving efficiency in resource management. A useful tool for cost analysis that facilitates the realization of these aims is the microeconometric cost model created for a specific enterprise and particular cost centers. Application of that model requires gathering appropriate empirical data on the analyzed costs and other related aspects. This article focuses on the problem of source data used in microeconometric cost modeling.
Keywords: econometric cost models, cost analysis, cost accounting, empirical data.
Kod JEL: C59.