Zeszyty naukowe
Autor: Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech 333
Strony: 333-344
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza dynamiki zmian demograficznych zachodzących w Polsce w latach 1995–2012 w przekroju województw w kontekście rynku pracy. Pokazano ogólne tendencje zachodzące w strukturze wiekowej ludności Polski, ich wpływ na wybrane wskaźniki rynku pracy oraz wskazano liczne zależności między zmiennymi demograficznymi i wybranymi wskaźnikami zatrudnienia. Za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) scharakteryzowano województwa w kontekście zmian demograficznych i wskaźników rynku pracy.
Słowa kluczowe: wielowymiarowa analiza porównawcza, demografia, rynek pracy.

THE DYNAMICS OF DEMOGRAPHIC CHANGES AND THE EMPLOYMENT RATE – REGIONAL APPROACH

Abstract
The aim of the paper is to analyse the dynamic demographic changes that are observed in Poland from 1995 to 2012. These changes infl uence on the situation in labour market and the scale of these changes differs in individual regions of Poland. Moreover, general tendencies in Polish population age structure and their impact on selected labour indicators were shown. Besides, some dependencies between demographic variables and chosen employment indicators were presented. By means of selected multivariate comparative analysis tools (the synthetic measure of development) the regions of Poland were characterized and compared.
Keywords: multivariate comparative analysis, demography, labour market.
Kod JEL: C02, J11, E24.