Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Podogrodzka 345
Strony: 345-365
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Obserwowane od początku lat 90. XX wieku zmiany w natężeniu oraz kierunkach procesów demograficznych w istotny sposób wpływają na przekształcenia struktury zasobów pracy według wieku, zwłaszcza w ujęciu przestrzennym. Celem artykułu jest ocena, na ile zmiany te wpływają na zaspokojenie popytu na tych rynkach pracy. W prowadzonych rozważaniach założono, że liczba dostępnych miejsc pracy według wieku pracowników nie ulega zmianie lub skłonność do podejmowania pracy przez potencjalnych pracowników według wieku jest stała w czasie, a jedynie zmieniają się zasoby pracy. Rozważania prowadzono według województw dla lat 2000, 2010 i 2030. Dodatkowo omówiono przestrzenne zróżnicowanie zasobów pracy według wieku.
Słowa kluczowe: skłonność do podejmowania pracy, wskaźniki zatrudnienia, struktura ludności według wieku.

NEW DEMOGRAPHY CHALLENGES FOR THE LABOUR MARKET IN POLAND

Abstract
Observed since the early 90s changes in the intensity and direction of the demographic processes have a significant impact on the transformation of the structure of people by age, especially in spatial terms. Purpose of this article to assess how these changes affect to meet the demand for these labor markets. In an ongoing deliberations assume that-time-the number of available jobs by age of employees is not changed and the-second time-a tendency to work for potential employees by age is constant over time, only changing labor resources. Considerations
conducted by provinces and years 2000, 2010 and 2030. In addition, spatial differences are discussed labor force by age.
Keywords: willingness to work, employment rates, population structure by age.
Kod JEL: 821.