Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg 399
Strony: 399-414
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zbadano zmiany stopnia polaryzacji powiatów województwa zachodniopomorskiego w stosunku do Szczecina, stolicy województwa i miasta na prawach powiatu, który przyjęto jako regionalne centrum rozwoju. Badanie dotyczyło lat 2007–2012. Rozpatrzono cztery obszary polaryzacji: strukturę demograficzną, urbanizację, rynek pracy oraz strukturę podmiotów gospodarczych. Do wyznaczenia poziomu podobieństwa poszczególnych powiatów do Szczecina wykorzystano miarę Braya-Curtisa. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie grup powiatów o dużej i małej polaryzacji w poszczególnych obszarach.
Słowa kluczowe: polaryzacja, miara Braya-Curtisa, rozwój regionalny.

POLARIZATION OF COUNTIES IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP ACCORDING TO SOME ECONOMIC VARIABLES

Abstract
In the paper the Authors examined the changes in the level of polarization of poviats in Zachodniopomorskie voivodship with Szczecin as a regional growth pole. The four areas of polarization were as follows: demographic structure, urbanization, labour market and structure of firms. The calculations were based on Bray-Curtis measure. The results allowed for separation groups of poviats with small and great level of polarization in all four areas. The data came from Central Statistical Office and concerned period 2007–2012.
Keywords: polarization, Bray-Curtis measure, regional development.
Kod JEL: C38, C81, R11.