Zeszyty naukowe
Autor: Olga Zajkowska 415
Strony: 415-426
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Zgodnie z dyrektywą 75/117/EWG Polska jest zobowiązana do wdrażania polityki przeciwdziałającej dyskryminacji kobiet na rynku pracy przejawiającej się nierównym wynagradzaniem pracy jednakowej wartości. Istotne jest zatem oddzielenie efektu dyskryminacyjnego od różnic wynikających z heterogenicznych charakterystyk produktywności oraz
odmiennych preferencji. Zakładając stabilność preferencji w czasie, pokazano wpływ  referowania
kariery zawodowej na różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce.
Słowa kluczowe: dekompozycja Blindera-Oaxaki, luka płacowa, dyskryminacja, wynagrodzenia.

IMPACT OF EMPLOYEE PREFERENCES ON GENDER PAY GAP

Abstract
According to directive 75/117/EEC, Poland is obliged to implement policies to prevent discrimination against women in the labour market. One of the aspects unequal pay for work of equal value. Therefore it’s important to decompose the differences into caused by heterogeneous
productivity characteristics, differences in preferences and pure discrimination. Assuming prefernces stable over time, the impact of career preferences on the differences in pay between men and women in Poland was analysed.
Keywords: Blinder-Oaxaca decomposition, pay gap, discrimination, wages.
Kod JEL: J31, J71.