Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Zalewski, Sebastian Gnat 427
Strony: 427-439
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Można stwierdzić, że każda organizacja, bez względu na to, czy jest ona przedmiotem własności prywatnej, czy organizacją publiczną, powinna dzięki planowaniu, organizacji i kontroli stawiać sobie cele, których osiągnięcie zapewni jej sukces oraz da szanse przetrwania i rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i prawnej. Realizacja głównych celów organizacji (strategicznych) powinna być monitorowana, a poziom ich osiągania mierzony. W artykule zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do pomiaru, ale także jako narzędzie generujące zasób informacji, dzięki którym możliwe jest badanie przyczyn i skutków działań i decyzji na różnych poziomach organizacji. Zaprezentowano istniejący w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych system oceny pracy, którego elementy są miernikami celów strategicznych.
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, wielowymiarowa analiza porównawcza, ubezpieczenia społeczne.

UTILISATION OF MULTUVARIATE COMPARATIVE ANALYSIS AS A SUPPORTING TOOL IN STRATEGIC GOALS REALISATION ON THE BASIS OF POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

Abstract
It is said, that every organisation regardless whether it is private or public should plan, organise and control in order to create goals, achievement of which shall provide success, give means to sustain or develop its position in unstable both economic and legal environment. Realisation of strategic goals should be monitored and measured. The paper presents utilisation of multivariate comparative analysis as a measuring tool, but also a tool allowing deeper statistical analysis on different levels of organisation. Existing in Polish Social Insurance Institution work evaluation system, which elements provide information of some strategic goals realisation has been presented.
Keywords: strategic management, multivariate comparative analysis, social security.
Kod JEL: C38, H83.