Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Zeug-Żebro 441
Strony: 441-456
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Pierwsze prawo geografii ekonomicznej sformułowane w 1970 roku przez W. Toblera [Tobler, 1979, s. 234–240], mówiące o tym, że wszystko jest powiązane ze sobą, ale obiekty bliższe są bardziej powiązane niż odległe, dało początek badaniom związanym z modelowaniem przestrzennym. Powstałe metody okazały się bardzo dobrymi narzędziami, których zastosowanie można obserwować, między innymi, w analizie regionalnej. Do najczęściej stosowanych należą miary autokorelacji przestrzennej, które obrazują zależność zmiennych w odniesieniu do lokalizacji przestrzennej. Korelacja przestrzenna pozwala stwierdzić, że nasilenie danego zjawiska jest bardziej zauważalne w jednostkach sąsiadujących niż w jednostkach od siebie odległych. Głównym celem artykułu jest badanie zależności przestrzennej indeksu starości demograficznej w Polsce, miernikami globalnej i lokalnej autokorelacji przestrzennej. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS-u. Wszystkie obliczenia oraz prezentowane mapy zostały wykonane w programie R CRAN.
Słowa kluczowe: autokorelacja przestrzenna, statystyki globalne i lokalne, proces starzenia się społeczeństwa.

SPATIAL ANALYSIS OF AGING THE POLISH SOCIETY

Abstract
The first law of geography formulated by W. Tobler in 1970, which says that everything is related, but near objects are more related than distant ones, spatial modeling has become an important research area. The methods which were developed proved to be excellent tools which can also be used in regional analysis. The most common are measures of spatial autocorrelations, which show the dependence of variables in respect of spatial localization. Spatial correlation allows to determine that intensification of a given phenomenon is more perceivable in neighboring units than in units distant from each other. The main objective of this paper is to study the spatial dependences of demographic aging index using measures of global and local spatial autocorrelation. The data used in analysis come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. All calculations and presented maps were made in the R CRAN.
Keywords: spatial autocorrelation, global and local statistics, the process of aging.
Kod JEL: J14, C44.