Zeszyty naukowe
Autor: Urszula Gierałtowska 239
Strony: 239-251
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono krótką analizę inwestycji na niszowym i słabo opisywanym rynku win inwestycyjnych. Omówiono główne cechy tego rynku oraz indeksy, które opisują sytuację na rynku i stanowią benchmark dla tej nowej grupy instrumentów alternatywnych. Dokonano również analizy rentowności inwestycji w wino na tle wybranych instrumentów klasycznych i alternatywnych.
Słowa kluczowe: rynek win inwestycyjnych, instrumenty alternatywne, dywersyfikacja ryzyka.

INVESTMENTS IN WINE

Abstract
The article presents an analysis of investments in the niche and poorly described market of investment wine. It discusses the main features of the market as well as indices that describe the state of the market and are the benchmark for this new group of alternative instruments. It also shows an analysis of the profitability of investments in wine on the background of selected classical and alternative instruments.
Keywords: market of investment wine, alternative instruments, risk diversification.
Kod JEL: G11, G23.