Zeszyty naukowe
Autor: Anna Turczak, Patrycja Zwiech 61
Strony: 61-73
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie oraz sporządzenie zestawienia wybranych dwudziestu dziewięciu krajów świata pod względem wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza w stosunku do ich powierzchni i liczby mieszkańców. Postawiono hipotezę stanowiącą, że Polska jest krajem o względnie małej emisji zanieczyszczeń powietrza w relacji do liczby mieszkańców oraz umiarkowanej emisji w stosunku do powierzchni. W toku badań hipoteza ta została pozytywnie zweryfikowana. W artykule wykorzystano metodę sum standaryzowanych, która jest jedną z najczęściej stosowanych metod porządkowania liniowego.
Słowa kluczowe: emisja gazów, zanieczyszczenie powietrza, metoda sum standaryzowanych, porównanie krajów

Emission of air pollutants in Poland compared to other countries in the world

Abstract
The purpose of the article is to compare selected twenty nine countries in the world in terms of emission of air pollutants in relation to their total area and population, and ordering these countries from the best to the worst. A hypothesis was stated that Poland is a region with relatively low emission of air pollutants compared to the number of inhabitant sand moderate emission with respect to the total area of the country. In the study this hypothesis was verified positively. In the article the standardized sum method was used as a tool.
Keywords: emission of gases, air pollution, standardized sum method, comparison of countries
JEL code: Q53