Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś 75
Strony: 75-88
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza trzech wskaźników chrakteryzujących inwestycje budowlane na rynku mieszkaniowym: liczba oddawanych do użytkowania mieszkań, liczba pozwoleń na budowę oraz liczba rozpoczętych budów mieszkań. Badanie dla Polski ogółem zostało przeprowadzone z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej za lata 2003–2013. Dokonano również analizy przestrzennej poziomu omawianych wskaźników w badanym okresie. Wykorzystano też metodę opóźniania szeregów czasowych, aby zaobserwować wzajemne relacje między efektami inwestycji budowalnych a decyzjami deweloperów o podjęciu/rozpoczęciu kolejnych budów. Rozważania prowadzono w kontekście cykli koniunkturalnych na polskim rynku mieszkaniowym, wskazując na silną zależność między efektami budownictwa mieszkaniowego a otoczeniem ekonomiczno-społecznym omawianego rynku.
Słowa kluczowe: nieruchomości mieszkaniowe, efekty budownictwa mieszkaniowego, wskaźniki inwestycji mieszkaniowych

Dynamics and spatial diversity of selected indicators of housing in Poland in 2003–2013

Abstract
The article presents the results of the housing market research in Poland from 2003 to 2011. The results of the study are presented three construction indicators: the number of dwellings for use, the number of building permits and the number of housing witch was began construction with spatial level of these indicators. In the research the basic tools of descriptive statistics were applied. Research using data from official statistics for the years 2003–2011 and a method of delaying the time series to observe the interaction between the effects of construction decisions and developers to take the start of the new construction.
Keywords: housing market, housing effects, indicators of housing construction
JEL code: R31