Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Gotowska 33
Strony: 33-43
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnienia pomiaru jakości życia ludzi. Od wielu lat trwają dyskusje na ten temat, a każdy autor ma swoją koncepcję. W opracowaniu podjęto próbę porównania różnych sposobów pomiaru jakości życia w Polsce i za granicą. Zaproponowano również własną, autorską ideę równowagi bytu, która porządkuje niektóre kontrowersyjne zagadnienia.
Słowa kluczowe: jakość życia, poziom życia, równowaga bytu

QUALITY OF LIFE – STANDARD OF LIVING – THE BALANCE OF BEING THE DISCUSSION CONTINUES

Abstract
The article concerns important subject of measuring quality of life of people. Since many years now the discussion on this topic, and each author has their concept. The study attempts to compare different concepts of measuring the quality of life in Poland and abroad. Has also been proposed their own concept balance of being, which organizes some controversial problems.
Keywords: quality of life, standard of living, the balance of being
JEL Code: I310