Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Jabłońska 45
Strony: 45-56
pdf pełen tekst

Streszczenie
Głównym celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie najważniejszych instrumentów finansowych, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości regionalnej. Stanowi ona jeden z ważniejszych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej i jest bezpośrednio związana z rozwojem regionalnym. Efektywność oraz skuteczność do-stępnych instrumentów finansowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej prze-sądzają o dynamice powstawania nowych przedsiębiorstw w regionie. W opracowaniu skupiono się na kilku najważniejszych, czyli: instrumentach stosowanych przez system bankowy, funduszach poręczeniowych, funduszach pożyczkowych, funduszach kapitału zalążkowego, pomocy publicznej oraz instrumentach wykorzystywanych przez samorządy.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, rozwój regionalny, region, pomoc publiczna

FINANCIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract
The main objective of this study is to identify the most important financial instru-ments that affect the development of regional entrepreneurship. Regional Entre-preneurship is one of the major concerns of the European Union and is directly related to regional development. The effectiveness and efficiency of the financial instruments available in the current economic reality determines the dynamics of the formation of new enterprises in the region. The study focused on a few key instruments, they are: used by banks, mutual funds, public aid and the instruments used by governments.
Keywords: entrepreneurship, regions, regional policy, public aid
JEL Code: R110