Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Klimczyk 57
Strony: 57-66
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie źródeł zadłużenia w państwach strefy euro w okresie kryzysu na podstawie najważniejszych teorii ekonomicznych, w tym teorii optymalnego obszaru walutowego. Autor upatruje źródeł zadłużenia przede wszystkim w braku synchronizacji polityki fiskalnej w obrębie unii monetarnej. Do pozostałych źródeł zadłużenia zalicza: brak synergii pomiędzy państwami członkowskimi, złą politykę fiskalną poszczególnych krajów, nieprzestrzeganie kryteriów z Maastricht oraz mało elastyczny Europejski Bank Centralny.
Słowa kluczowe: strefa euro, kryzys, optymalny obszar walutowy

CAUSES OF DEBT IN THE EUROZONE COUNTRIES IN ACCORDANCE WITH THE THEORY OF ECONOMICS

Abstract
The economic crisis in the Eurozone countries allowed the perception of the relevant risks associated with the adoption of the common currency. The aim of this paper is to present the sources of debt in the euro area countries during the crisis, based on the most important economic theories including the theory of optimum currency areas.
Keywords: Eurozone, crisis, optimum currency area
JEL Codes: E61, F33, F34, H63