Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Rauba 91
Strony: 91-103
pdf pełen tekst

Streszczenie
Obowiązujący w Polsce system ustalania opłat za usługi wodociągowe i kana-lizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzielić koszty między poszczególnych odbiorców usługi oczyszczania ścieków. Przy alokacji kosztów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zazwyczaj nie uwzględniają zasady „za- nieczyszczający płaci”, czyli nie biorą pod uwagę ładunków zanieczyszczeń pochodzą-cych od poszczególnych grup usługobiorców. A zatem istnieje konieczność spre-cyzowania zasad ustalania opłat za ścieki, tak by nie występowało subsydiowanie skrośne w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usługi.
Słowa kluczowe: zasada „sprawca zanieczyszczenia płaci”, opłaty za ścieki, ładunek zanieczyszczenia, alokacja kosztów

PRICING OF SERVICE OF COLLECTIVE WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT AND THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Abstract
The current system in Poland pricing of water supply and sewerage services does not give a direct answer to the question of how to fairly divide the costs among the various recipients of wastewater services. The allocation of the cost of water and sewerage companies usually do not take into account the polluter pays principle, which does not take into account the pollutants coming from the different groups of recipients of services. Thus, there is a need to clarify the rules for determining fees for waste water, so that no cross-subsidization occurred in relation to particular groups of customers service.
Keywords: polluter pays principle, charges for waste water pollution load, allocation of costs
JEL Code: Q56