Zeszyty naukowe
Autor: Kamila Rybicka 105
Strony: 105-116
pdf pełen tekst

Streszczenie
Polski rynek pracy jest obszarem charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem w kontekście kształtowania się głównych mierników. W artykule podjęto próbę analizy warunków zatrudnienia młodzieży na rynku pracy. Opisano nowy problem młodzieży określonej jako pokolenie NEET, czyli populacji obejmującej osoby młode, które nie pracują, nie uczą się oraz nie podejmują szkoleń. Następnie użyto metody taksonomicznej do regionalnej analizy czynników, określających ogólną sytuację młodych ludzi na rynku pracy.
Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie młodzieży, populacja NEET

SITUATION YOUTH IN POLISH LABOUR MARKET

Abstract
Polish labour market is very diverse in the context of shaping basic indicators. This article attempts to analyse conditions of youth employment in the labour market. On the paper described new generation NEET. This population contain young people neither in employment, education or training. Then author used taxonomic method to analyse regional indicators which describe general youth situation in the labour market.
Keywords: regional labour market, youth unemployment, NEET’s population
JEL Codes: C38, R23