Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Skrzeszewska, Joanna Kizielewicz 117
Strony: 117-126
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule porównano politykę morską wobec mórz i oceanów, kreowaną na forum międzynarodowym, z politykami morskimi wybranych państw oraz UE. Postęp technologiczny sprzyja odkrywaniu nowych możliwości wykorzystywania akwenów morskich w działalności gospodarczej, stąd konieczność uregulowania podstawowych kwestii dla bezpieczeństwa wód oraz ludzi. Celem artykułu był przegląd strategii wobec mórz i oceanów w różnych krajach. Rozwiązania światowe zestawiono z politykami morskimi: narodowymi oraz unijną. Wybrano kraje o największych gospodarkach morskich – a więc i największym wpływie na kondycję mórz. W pracy wykorzystano metodę analizy krytycznej oraz porównawczej. Podstawowymi źródłami były akty normatywne i raporty związane z różnymi aspektami gospodarowania zasobami morskimi. Wynikiem przeprowadzonych badań jest ocena zgodności celów narodowych polityk morskich z zaleceniami wypracowanymi na forum międzynarodowym.
Słowa kluczowe: UNCLOS, priorytety polityk morskich, zintegrowana polityka morska

THE OBJECTIVES OF THE EUROPEAN MARITIME POLICY IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL FRAMEWORK AND SOLUTIONS ADOPTED BY THE WORLD’S LARGEST MARITIME ECONOMIES

Abstract
In the article, the maritime policy, which was created on the international forum, was compared to maritime policies of selected countries. Technological and scientific progress favours the discovery of new possibilities of using sea areas in business activity. Hence it’s necessary to regulate the basic issues connecting with the safety of people and the seas. The purpose of this article was to review of strategies of seas and oceans created at various levels. Global solutions were compared to national maritime policies. The countries, which policies were analysed, are the largest maritime economies – therefore they have the greatest influence upon the seas’ condition. The method of critical analysis and benchmarking were used in this article. The study was generally based on the normative acts and reports related to various aspects of the management of marine resources.
Keywords: UNCLOS, maritime policy objectives, integrated maritime policy
JEL Codes: L52, Q38