Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Słupik 127
Strony: 127-136
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zarówno w Polsce, jak i całej Europie jednym z głównych kierunków rozwoju rynku energii elektrycznej może okazać się odejście od tzw. energetyki systemowej na rzecz lokalnej energetyki rozproszonej. Głównym wyznacznikiem zmian w takim podejściu są zachowania aktywnych odbiorców energii – prosumentów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w mikroźródła OZE. Celem artykułu jest charakterystyka modelu energetyki prosumenckiej oraz wskazanie głównych barier i korzyści wynikających z jej rozwoju, a także ukazanie wpływu energetyki prosumenckiej na rynek energii elektrycznej w Polsce.
Słowa kluczowe: energetyka prosumencka, OZE, mikroinstalacje, Polska

PROSUMER ENERGY MODEL AND ITS IMPACT ON THE ELECTRICITY MARKET

Abstract
Both in Poland and in Europe one of the main directions of the electricity market development may be moving away from conventional energy system for local distributed energy. The main determinant of changes in this approach is the behavior of active energy buyers – prosumers (pol. person who is both producer and consumer), with particular emphasis on investment in renewable energy micro-sources. The aim of the article is to characterize prosumer energy model and to show the main barriers and benefits of its development as well as to demonstrate the impact of prosumer energy on the electricity market in Poland.
Keywords: prosumer energy model, renewable energy sources, small-scale power ge-neration, Poland
JEL Code: Q42