Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Sobol 137
Strony: 137-146
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono crowdfunding jako współczesne narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju. Crowdfunding może być postrzegany jako wyjątkowo demokratyczne i prorynkowe narzędzie, dzięki któremu bez rozmaitych ograniczeń, w tym bariery przestrzennej, udaje się wspierać inicjatywy innych ludzi. O crowdfundingu mówi się w kategoriach fenomenu, który w krótkim czasie porwał za sobą miliony ludzi na świecie i umożliwił realizację wielu społecznie pożądanych projektów. Crowdfunding zawdzięcza swój rozkwit z jednej strony postępowi cywilizacyjnemu, w tym zwłaszcza technologicznemu, z drugiej – kryzysowi gospodarczemu, który ograniczył możliwości pozyskiwania finansowania z tradycyjnych źródeł. Finansowanie społecznościowe jest formą podejmowania inicjatyw oddolnych i wyrazem działania społeczeństwa obywatelskiego w czasach współczesnych. Stanowi przejaw zmian, jakie dokonują się zarówno w przestrzeni technologicznej, jak również tej społeczno-kulturowej.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczeństwo obywatelskie, crowdfunding, inicjatywy oddolne

CROWDFUNDING AS A BOTTOM-UP TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The paper presents crowdfunding as a modern tool for supporting sustainable development. Crowdfunding can be perceived as a significantly democratic and market-oriented tool. Without different barriers, especially space limits, helps people support other people’s initiatives. This wonder as crowdfunding is sometimes called, carried away in short time millions of people around the world and enabled to realize many of socially desirable projects. The popularity of crowdfunding on one hand can be attributed to technological progress, on the other hand to economic crisis that limited funding from the conventional sources. Social funding is a form of bottom-up initiatives and a way of civil society activity in modern times. It’s a sign of changes that appear in technological space as well as in socio-cultural one.
Keywords: sustainable development, civil society, crowdfunding, bottom-up initiatives
JEL Codes: A13, O33, O35